We Go Circular

Welkom

De circulaire of kringloopeconomie is het economisch model van de toekomst, en vervangt de wegwerpeconomie.
De EU heeft een nieuw 'Green Deal' actieplan, met een circulaire economie 2.0, dat het concept uitbreidt tot alle belangrijke sectoren zoals de bouw, electronica, textiel, mobiliteit en voeding.
Werk met ons samen om van een lineaire naar een circulaire economie te evolueren op een holistische wijze — met een kwalitatieve  levensstijl, zakelijk succes, permanente vorming, preventieve gezondheidszorg en duurzame (klimaat)transitie — en zo een verrijkende, inclusieve samenleving en een betere gemeenschappelijke toekomst te creëren. 

Plan mondiaal, handel lokaal

We zetten TEALcenters op in dorpen en stadsdistricten, die met elkaar verbonden zijn in het Circulair Community Netwerk (CCN), 

Het TEALcenter is een veelzijdig community center waar stakeholders elkaar kunnen ontmoeten om samen te leren en te werken aan vele projecten (ecosysteem design, eco-innovatie en hernieuwbare energie, sociale innovatie met repair en preventieve gezondheidszorg,...)

Ontworpen door Made with Love Projects vzw, en gebouwd uit circulaire materialen met de steun van onze partners, waaronder Vlaanderen Circulair, Provincie en Duurzame Stad Antwerpen (Stadslab2050) en Be Planet!, kunnen TEALcenters gebouwd worden in of nabij recyclageparken, en gebruikt als educatieve Community Resource Centers, die mensen belonen voor het voorkomen van afval, recyclage en hergebruik van grondstoffen, zodat ze kunnen verwerkt worden met maximaal circulair effect.  
Rond TEALcenters kunnen Samentuinen en Pottentuinen gecreëerd worden met aandacht voor compostering, teelt van kruiden en biogroenten en -fruit.

Welcome

The circular economy is the economic model of the future, replacing the disposable economy. 
The EU has a new 'Green Deal' action plan, with a circular economy 2.0, which would extend the concept into all significant sectors such as construction, electronics, textiles, mobility and food.
Join us to go from linear to circular economy in a holistic way — with a qualitative lifestyle, business success, permanent education, preventive healthcare, and sustainable (climate) transition — to create an enriching, inclusive society and a better common future.

Plan globally, act locally

We are setting up TEALcenters in villages and city districts, connecting to other communities in the Circular Community Network (CCN).

The TEALcenter is a versatile community center where stakeholders can meet to co-learn and co-work on many projects (ecosystem design, eco-innovation and renewable energy, social innovation with repair and preventive health care,...) . 

Designed by Made with Love Projects foundation, and built from recuperated materials with support from our partners, including the Flemish and local governments of Antwerp (Province and City of Antwerp) and BePlanet!, TEALcenters can be built in or near recycling facilities and used  as an educational Community Resource Centers that reward people for preventing waste, recycling and reusing resources, so that they can be processed with maximum circular effect.  
Around TEALcenters community gardens can de developed with attention for composting, the cultivation of herbs, organic vegetables and fruits.